Polecamy

III okres SHE 2013-2020

W grudniu 2008 roku zakończyły się prace nad pakietem Klimatyczno-Energetycznym, w skład którego wchodzi znowelizowana Dyrektywa dot. Systemu Handlu Emisjami. Dokument ten określa podstawowe zasady funkcjonowania nowego Systemu jednak wszelkie szczegółowe wytyczne będą publikowane przez Komisję Europejską do końca 2011 roku. W rzeczywistości oznacza to, że dopóki nie będą znane ostateczne zasady dotyczące takich aspektów jak np.: system aukcjoningu, carbon leakage czy ostateczna metoda przydziału uprawnień żaden sektor nie może mieć pewności co do warunków jakie będzie tworzył nowy system.

Jednym z założeń Dyrektywy jest, że przydział uprawnień w ramach określonej dla danego sektora puli będzie się odbywał na zasadzie tzw. benchmarków (wskaźników). Należy wspomnieć, że od roku 2013 nie będą publikowane Krajowe Przydziały Uprawnień (NAP) a przydział pozwoleń dla wszystkich instalacji w Europie będzie dokonywanycentralnie przezKomisjęEuropejską.Zasadyopracowania wskaźnika i jego wielkość dla poszczególnych produktów są więc bardzo ważne z punktu widzenie gospodarki UE jako całości.

Znany jest już harmonogram prac nad benchmarkami, których zakończenie zaplanowane jest na grudzień 2010 roku.

Nieformalne I spotkanie grupy roboczej

13 lutego 2009

Zbieranie danych i konsultacje wyników

wiosna 2009

Konsultacje z przemysłem (tylko zaproszone sektory)

30 marca 2009

Nieformalne II spotkanie grupy roboczej

16 kwietnia 2009

Konsultacje z przemysłem (tylko zaproszone sektory)

27 kwietnia 2009

Konsultacje z przemysłem i NGO

Spotkania nieformalne grup roboczych

jesień 2009 do wiosna 2010

Wstępne wskaźniki

wiosna 2010

Wstępna decyzja dla Krajów Członkowskich

wrzesień 2010

Zatwierdzenie

grudzień 2010